Algemene voorwaarden

Gedeponeerd op vrijdag 1 april 2016 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Grace Academie VOF: KvK 65280261

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle open trainingen en op maatwerkovereenkomsten voor trainingen tussen Grace Academie VOF en haar opdrachtgevers. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Grace Academie VOF en opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

Geldigheidsduur van offertes

 1. De door Grace Academie VOF gemaakte offertes zijn maximaal dertig dagen geldig tenzij anders is aangegeven. Alle aanbiedingen en offertes van Grace Academie VOF zijn niet bindend totdat tussen partijen ter zake van die offerte een overeenkomst is gesloten.
 2. Alle aanbiedingen van Grace Academie VOF hebben een geldigheidsduur van 3 maanden tenzij anders overeengekomen.

Tarief

 1. De tarieven zijn exclusief btw. Indien wettelijk wordt bepaald dat btw-afdracht verplicht wordt gesteld, gaat Grace Academie VOF het wettelijk vastgestelde btw-tarief in rekening brengen.

Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Grace Academie VOF en opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van:

– de door Grace Academie VOF opgestelde offerte of;
– het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier of;
– de schriftelijke bevestiging door Grace Academie VOF aan de Opdrachtgever van diens per telefonische of per e-mailbericht verzonden aanmelding of opdracht.

2. De overeenkomst komt tot stand door aanvang van Grace Academie VOF met de overeengekomen werkzaamheden.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Opdrachtgever verstrekt aan Grace Academie VOF alle informatie die nodig is voor opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden.
 2. Grace Academie VOF zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren. Als bij de uitvoering omstandigheden blijken die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal Grace Academie VOF in overleg met Opdrachtgever streven naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht.
 3. Zowel Opdrachtgever als Grace Academie VOF hebben de plicht om hetgeen gemeld in lid 8 tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten schriftelijk vast te leggen en aan te passen in de offerte.

Annulering van training door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever heeft het recht de overeengekomen diensten schriftelijk (als ook per emailbericht) te annuleren of te verplaatsen. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, datum verzonden e-mailbericht of faxdatum.
 2. Na de totstandkoming van de overeenkomst wordt, bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn, € 200,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.
 3. Annulering / verplaatsing door de opdrachtgever van de training kan tot vier weken voor aanvang van het eerste trainingsblok, op administratiekosten, als gemeld in lid 11, kosteloos geschieden.
 4. Bij annulering / verplaatsing van de training op een termijn van minder dan 4 weken voor aanvang van het eerste trainingsblok wordt 100% van de trainingsprijs berekend.

Annulering open training

 1. In afwijking van bovenstaande kan een deelnemer aan een open training tot drie weken voor de start kosteloos annuleren. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Bij annulering binnen drie weken voor de start is het volledige bedrag verschuldigd, inclusief de arrangementskosten.
 2. Grace Academie VOF kan een open training bij een te gering aantal deelnemers annuleren, zonder betaling van een schadevergoeding. Annulering door Grace Academie VOF vindt minimaal tien dagen voor de start van de training plaats. De opdrachtgever heeft recht op terugbetaling van reeds betaalde bedragen.

Vervanging

 1. In alle gevallen mag – na overleg met Grace Academie VOF – een vervanger met dezelfde leerbehoefte worden gestuurd. Vervanging na de start van de training is niet meer toegestaan.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Door Grace Academie VOF ontwikkelde materialen of gegeven trainingen kunnen nimmer door de opdrachtgever in eigen beheer aan leden van de organisatie van de opdrachtgever dan wel aan derden worden gegeven, tenzij dit in een afzonderlijke overeenkomst tussen partijen is vastgelegd.

Betaling en incassokosten

 1. Betaling aan Grace Academie VOF geschiedt zonder korting of compensatie, binnen 14 werkdagen na factuurdatum.
 2. Grace Academie VOF behoudt zich het recht om prijzen tussentijds aan te passen.
 3. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever verplicht om de wettelijke handelsrente te betalen over het volledige bedrag vermeerderd met – indien van toepassing – de btw. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.
 4. Grace Academie VOF heeft het recht om alle invorderingskosten op de opdrachtgever te verhalen.
 5. Grace Academie VOF heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een training te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, dan wel op andere wijze in gebreke is gebleven.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Grace Academie VOF jegens de opdrachtgever is beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de betreffende prestatie in rekening is gebracht.
 2. Grace Academie VOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. Als dan is de schadevergoeding beperkt tot wat de verzekeraar uitkeert.
 3. Grace Academie VOF zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
 4. Grace Academie VOF zal nooit aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

– Enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst;

– Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van essentiële informatie.

Klachten en toepasselijkheid van geschillen

 1. Klachten over de diensten van Grace Academie VOF dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Grace Academie VOF reageert hierop schriftelijk binnen vier weken. Op elke overeenkomst tussen Grace Academie VOF en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Blijvende geschillen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Beeldmateriaal

Wanneer je deelneemt aan een training of event georganiseerd door Grace Academie VOF, stem je bij betreding van de locatie in met opname en/of gebruik van je portret en/of afbeelding vastgelegd op foto, film of videocamera. Je geeft onvoorwaardelijk en voor onbepaalde tijd toestemming tot het gebruik van opname/afbeeldingen in alle media ten behoeve van promotie van Grace Academie VOF en/of makers en (directe)partners van Grace Academie VOF. Je kunt te allen tijde een verzoek indienen dat we jouw beeld niet zullen gebruiken. Deze zullen we doorgaans honoreren. Stuur na afloop van het evenement direct een e-mail naar info@graceacademie.com met je verzoek.

Wijziging van de voorwaarden

 1. Grace Academie VOF is bevoegd wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen.
 2. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
 3. Grace Academie VOF zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip is meegedeeld treden wijzigingen in werking, zodra de wijziging door de opdrachtgever is medegedeeld.
Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio